خبر داخلی - آرشیو

کمیته بسیج ملی تغذیه

کمیته بسیج ملی تغذیه

درمورخه ۲۰ /۱۰ /۹۶ جلسه هماهنگی و بررسی وپیگیری شرایط روند اجرایی طرح بسیج ملی تغذیه برای دومین بار در شبکه بهداشت ودرمان شهرستان زهک برگزارگردید.

ادامه مطلب