برنامه خوداظهاری کارفرمایان"با هدف آگاهی کارفرمایان

۲۴ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۲:۰۶ کد : ۲۳۵۲ خبر داخلی
تعداد بازدید:۱۰۶
در تاریخ ۹۸.۵.۱۷جلسه" برنامه خوداظهاری کارفرمایان"با هدف آگاهی کارفرمایان و کارشناسان بهداشت حرفه ای با اجرای برنامه و تکمیل چک لیست خوداظهاری کارفرمایان توسط کارشناس بهداشت حرفه ای برگزار گردید.چک لیست ها بهمراه CDآموزشی در اختیار کارشناسان قرار گرفت.
برنامه خوداظهاری کارفرمایان"با هدف آگاهی کارفرمایان

نظر شما :